Pravilnik o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Član 1.

U Pravilniku o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 82/15), u članu 17. stav 7. menja se i glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa u toku polugodišta ne može se utvrditi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Stav 8. menja se i glasi: „Izuzetno od stava 7. ovog člana, ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta i izbornog programa jedan čas, učeniku se može utvrditi zaključna ocena ako je ocenjen najmanje dva puta u polugodištu ili manje, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Originalni tekst možete videti ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *